sailor

15 tekstów – auto­rem jest sailor.

Chłopiec pat­rzył, jak bab­cia pisze list. W pew­nej chwi­li za­pytał:
- Piszesz o tym, co ci się przy­darzyło? A może o mnie?
Bab­cia przer­wała pi­sanie, uśmie­chnęła się i od­po­wie­działa:
- To prawda, [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 30 fiszek • 7 maja 2010, 20:59

Chce ci zaufać, cho­ciaż wiem, że to dość trudne.
Chcę tak kochać, by to nam zam­knięto trumnę.
Miłość po śmierć, nie tyl­ko w fil­mach to się kręci.
I dob­rze wiem, że jes­tem w sta­nie się poświęcić.
Nie chce Ro­mea, księcia ani mi­lione­ra.
Będę Go kochać, bo wiem miłość nie wybiera 

myśl
zebrała 16 fiszek • 5 maja 2010, 18:08

-Nie uda Ci się.
-Nie rozumiem...
-Chcesz każde­go oszu­kać, ale wiesz, że ser­ca nie można. Ono i tak wie swoje... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 maja 2010, 15:04

-Chcesz oszu­kać wszys­tkich dookoła??
-Tak
-Ale wiesz??
-Co??
-Ser­ca nie oszukasz... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 2 maja 2010, 18:58

"Widzisz... bo trze­ba cieszyć
się tym co się ma,
a nie tym cze­go się nie ma. Jeśli On zadzwo­ni raz w ty­god­niu to ciesz się,
że zadzwo­nił raz a nie myśl o tym, że mógł zadzwo­nić trzy razy..." 

myśl
zebrała 21 fiszek • 22 marca 2010, 20:46

Właści­wie jes­tem osobą uciekającą.
Uciekającą od właści­wie wszystkiego
Miłości, nauki, bez­czyn­ne­go leżenia na łóżku cza­sem na­wet rodzi­ny jak i przyjaciół.
Kiedyś ktoś mi po­wie­dział że życie jest złe
więc przyjęłam mot­to "li­fe is brutal".
Ale my­liłam się co do tego.
Życie jest usłane różami
różami - ich płat­ka­mi ale także kolcami
to har­mo­nia po­wodująca że nie wszys­tko będzie dobrze
ale być może ra­ny które nas dot­kną okażą się zarówno le­kar­stwem na później­szy ból... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 marca 2010, 22:20

Pat­rzy­liście kiedyś na swo­je zdjęcie i widzieliście niez­na­jome­go w tle? Zas­ta­nawialiście się ilu niez­na­jomych ma was na zdjęciach, W ilu chwi­lach z życia in­nych ludzi, uczes­tniczy­liśmy, czy jes­teśmy częścią ko­goś życia, kiedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 marca 2010, 20:31

Do ilu pot­ra­fisz policzyć?
Do stu?
Do tysiąca?
A może do miliona?
Jeżeli pot­ra­fisz, to policz.
Nie chce Ci się?
To za długo?
Więc nie mów, że pot­ra­fisz coś zro­bić, jeżeli nie chce Ci się te­go robić.
Nie mów, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 lutego 2010, 18:40

Zaczęłam od fot.. Ska­sowałam. 
Nie wyt­rzy­małam długo,przywróciłam je zno­wu.
Później nu­mer telefonu.
I tak znałam na pa­mięć, więc nic to nie dało.
Za­pisałam Cię inaczej,ale kur­cze od­czy­tywałam tak jak przed­tem. Przed snem myślałam [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 44 fiszki • 23 lutego 2010, 18:58

Gdy za­mykają się jed­ne drzwi do szczęścia,
ot­wierają się in­ne, ale my pat­rzy­my na
pier­wsze drzwi tak długo, że nie widzimy
tych drugich.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

"Trze­ba przeżyć wszys­tko, co jest nam dane.
Całą ra­dość i cały smu­tek.
Nie wol­no nam się od te­go uchylić.
Nie przeżyty smu­tek, przed którym uciekliśmy
i tak kiedyś nas dopadnie." 

myśl • 6 lutego 2010, 23:19
sailor

Ulubione cytaty.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sailor

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność